خشم و سازگاری با درد

خشم و سازگاری با درد

نتایج یک بررسی نشان می دهد، خشم و مقصر دانستن دیگران در شروع درد، سازگاری افراد را در مقابل دردهای مزمن ضعیف‌تر می‌کند.

 

این مطالعه با هدف مطالعه روابط بین خشم و ادراک بیماران از علت شروع درد و سطح سازگاری آنها با درد مزمن توسط محمد علی اصغری مقدم از دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد و همکارش انجام شد. در مطالعه حاضر ۱۴۹ بیمار مبتلا به درد مزمن شرکت داشتند و با پاسخ به پرسشنامه‌هایی خاص، اطلاعاتی را در مورد خشم، شدت درد، افسردگی، ناتوانی جسمی، اختلال در زندگی روزمره و نیز کیفیت زندگی خود فراهم آورده و با پاسخ به یک پرسش، ادراک خود را از علت شروع درد خویش بیان کردند.

 

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که خشم در بین بیماران مورد مطالعه بسیار شایع بوده و بیمارانی که در مقیاس خشم نمره بالاتری به‌دست آورده بودند از افسردگی شدیدتری شکایت داشتند و در مؤلفه روانی کیفیت زندگی نمره پائین‌تری کسب کرده بودند.نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین ادراک بیمار از علت شروع درد و سطح سازگاری وی با درد مزمن رابطه معنی داری وجود دارد.

علاوه بر این، افرادی که فرد دیگری را در شروع درد خود مقصر می‌دانستند در مقایسه به افرادی که معتقد بودند درد آنها بدون علت خاصی شروع شده است، ناتوانی جسمی‌ شدیدتری داشته و درد در عملکرد روزانه آنها اختلال شدیدتری بوجود آورده بود.

 

انجمن روان شناسی درد