ارتباط افسردگی با میگرن

ارتباط افسردگی با میگرن

افسردگی از شایعترین اختلالات همراه میگرن است بطوریکه در حدود ۸۰% بیماران مبتلا به میگرن گزارش شده است .

مطالعات دیگری نیز ثابت کرده اند که همراهی میگرن و افسردگی سبب ایجاد اثرات مخرب احساسی به ویژه کاهش قدرت تحمل درد به خصوص درزنان می شود.

از آنجاییکه افسردگی در درجات بالاتر باعث عواقب جبران ناپذیری می شود، می توان با تشخیص بیماران میگرنی دارای افسردگی و درمان آنها با روشهای مختلف(دارو درمانی- روان درمانی- شناخت درمانی وغیره) میزان شدت سردرد را در این افراد کاهش داد .


سایت انجمن روانشناسی درد – دکتر علیرضا فرنام *، دکتر اصغر ارفعی ، دکتر سیما نوحی ، دکتر ماهیار آذر ، دکتر علیرضا شفیعی کندجانی ، شهین ایمانی و دکتر آیدا کریم زاده شهانقی .

مجلهعلومرفتاري

دوره 2 ،شماره 2 ،تابستان 1387

143- صفحات 148