واکنش های هیجانی به بیماری های مزمن

واکنش های هیجانی به بیماری های مزمن

 

در بیماری های مزمن همانند بیماری های حاد، در یک مرحله موقتی همه فعالیت های زندگی مختل می شود . با این وجود، بیماری مزمن ممکن است نیاز به تغییرات متناوب یا دائمی در فعالیت های اجتماعی، حرفه ای وجسمانی داشته باشند . به علاوه کسانی که از بیماری مزمن رنج می برند قرار است که با اختلالشان سازگار شوند باید بپذیرند که بیمارند.

 

 

بلا فاصله پس از تشخیص بیماری مزمن، اغلب بیماران در حالت بحرانی قرار می گیرند که با عدم تعادل روانشناختی، اجتماعی و بدنی مشخص می شود . آنان در می یابند که روش های معمول آنها برای مقابله با مشکلات مؤثر نیست هنگامی که در واکنش به مشکلات مربوط به بیماری مزمن تلاش های مقابله ای عقیم می مانند، علائم بیماری و معانی آنها تشدید می شود و تلاش های در هم بر هم و حساب نشده برای مقابله افزایش می یابد.

نگرش های نوروتیک و پیامد های رو به وخامت سلامتی تشدید می شوند و اضطراب، ترس و افسردگی موقتاً بر فرد غلبه می کند .

 

 

صدوقی، مجید . تمنایی فر، محمد رضا . (۱۳۸۸)روانشناسی سلامت . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان .

سایت انجمن روانشناسی درد