دردهای سرطانی

دردهای سرطانی

بیماری سرطان علاوه بر عوارض و آسیب عضوی ، موجب بروز درد نیز می گردد. درد ناشی از سرطان ممکن است حاد یا مزمن باشد. درد همراه با سرطان به حدی رایج است که وقتی از بیماران سرطانی در مورد بر آیندهای احتمالی سوال می شود، درد به عنوان پیامدی که بیشتر از همه بیمار را می ترساند، مطرح می شود.

درد در بیماران سرطانی ممکن است مستقیما مربوط به سرطان (مثل نفوذ سلولهای سرطانی در سلولهای استخوانی یا فشار روی اعصاب) در نتیجه درمانهای سرطان (جراحی یا پرتو درمانی) یا بدون ارتباط با سرطان (ضربه) باشد. اکثرا درد ناشی از سرطان در اثر درگیری مستقیم با تومور است.
درمان سرطانهای بافتهای مختلف بدن پس از ریشه کنی تومورها نیاز به کنترل درد و کاهش رنج بیماران دارد. این امر در کلینیک های درد و توسط متخصصین درد انجام می شود که با روشهای مختلف و بر اساس نوع سرطان و محل درگیر اعمال می شود.