دردهای احشایی

دردهای احشایی

دردهایی با منشاء داخل بدن مانند دردهای ناشی از بیماران ریوی ، قلبی ، روده ای ، کبدی ، لوزوالمعده ، کلیوی و بیماریهای زنان ، دردهای آزار دهنده ای بوده که پس از بررسی اولیه توسط متخصصین مربوطه رفع و علت آن در کلینیک درد مورد کنترل و درمان قرار می گیرد.